Jersey silk
Silk jersey shirt MARITIME BLUE
Silk jersey dress FIERY RED
Silk jersey shirt BUTTERCREAM
Silk jersey dress MARITIME BLUE